OPĆA BIBLIOTEKA VAREŠ

Broj: 47-04/24

Datum: 23.04.2024.

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine F/BiH“, br.26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku  prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu(„Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24, Člana46., stav 1. Pravila Opće biblioteke Vareš broj: 60-9/18, Člana 2., stav 1. i 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Opće biblioteke Vareš broj: 72-08/19. Člana 3., stav 1., 2., 3., 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos broj: 73-08/19, Člana 1. stav 1, redni broj 02. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opće biblioteke Vareš broj: 69/08, Direktor Opće biblioteke Vareš po Odluci broj: 42-04/24 raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

I Predmet Javnog oglasa:

Objavljuje se javni oglas radi  prijema radnika u radni odnos na radno mjesto:

„Bibliotekar Zavičajne zbirke“- jedan (1) izvršilac, na neodređeno vrijeme

Visina osnovne plaće cca 1.239,00 KM

II Opis poslova

-organizovanje i upravljanje Zavičajnom zbirkom

-prikupljanje i čuvanje primjerka štampanog materijala koji je objavljen na području općine Vareš ili izvan područja općine Vareš, ali se tematikom odnosi na to područje i djela autora, koji su porijeklom sa područja općine Vareš ili koji djeluju na području općine Vareš

-klasificiranje, katalogiziranje i arhiviranje zavičajne građe

-pružanje informacija poslovnim i drugim korisnicima građe Zavičajne zbirke

-sudjelovanje u postavljanju izložbi iz oblasti zavičajne građe

-izdavanje internih publikacija na osnovu zavičajne građe

Literatura: Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ZDK-a

III Opšti uslovi

a)da je državljanin BiH,

b)da je kandidat stariji od 18 godina,

c)da je zdravstveno sposoban,

d)da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

IV Posebni uslovi 

a) VSS – VII stepen, bibliotekar ili drugi društveni smjer,                           

b) jedna (1) godina radnog iskustva u bibliotekarstvu,

c) položen stručni bibliotečki ispit,

V Potrebni dokumenti

-prijava s kraćom biografijom,

-uvjerenje o državljanstvu BiH,   

-izvod iz matične knjige rođenih 

-diplomu o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, 

-ugovor o radu ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu.

-uvjerenje o položenom stručnom bibliotečkom ispitu, 

Javni oglas će biti objavljen u: dnevnom listu „Oslobođenje“ te integralno na web-stranici Biblioteke, web- stranici Općine Vareš i web-stranici Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

Prijave se mogu dostaviti lično ili preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti,  na adresu: Opća biblioteka Vareš, ul. „Put mira“ 2, 71330 Vareš, BiH sa naznakom:  “PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“.