BOSNA I HERCEGOVINA, F/BiH

ZE-DO KANTON, OPĆINA VAREŠ

OPĆA BIBLIOTEKA VAREŠ

UPRAVNI  ODBOR

BROJ: 44-05/22

DATUM: 10.05.2022.

 

        Na osnovu Člana 10. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ZDK ( Službene novine ZDK, broj 8/99), te Člana 35., Člana 40. i Člana 39. Pravila Opće biblioteke Vareš broj: 60-9/18 od 24.08.2018.godine, u petak, 06.05.2022.godine, održana je Deseta redovna sjednica Upravnog odbora na osnovu koje je donesena

 

O D L U K A

o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje direktora

Opće biblioteke Vareš

 

Član 1.

Odluka se temelji na osnovu ovlaštenja Upravnog odbora, a po Članu 35., 39. Pravila Opće biblioteke Vareš, te Poslovnika o radu Upravnog odbora

 

Član 2.

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Opće biblioteke Vareš na period od 4 (četiri) godine.

 

Član 3.

Pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uvjete:

 1. da ima završen VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus studija po Bolonjskom sistemu iz oblasti humanističkih ili društvenih nauka;
 2. da ima minimalno 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i spremi;
 3. da ponudi Upravnom odboru program rada i razvoja Biblioteke u četvorogodišnjem mandatnom periodu;
 4. poznavanje jednog svjetskog jezika;
 5. da posjeduje izuzetne stručne, radne, rukovodne i organizacijske sposobnosti;
 6. da je komunikativna osoba;
 7. da nije na funkciji u političkoj stranci ili partiji.

Član 4.

Uz prijavu na konkurs, kandidat treba dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu sa kraćom biografijom i tačno navedenom dokumentacijom koju prilaže uz prijavu,
 2. diplomu o završenoj školi (original ili ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o državljanstvu,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz/uvjerenje o radnom iskustvu u struci

Član 5.

Uz navedene, kandidat treba za ispunjava opće uslove:

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (Član IX 1. Ustava BiH),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,
 6. da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu odredbi o sukobu interesa u tijelima F/BiH,
 7. da nema privatni/finansijski interes u Javnoj ustanovi u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo,
 9. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Službenoj stranici Općine Vareš. Prijave sa potrebnom dokumentacijom poslati na sljedeću adresu:

Opća biblioteka Vareš

Put mira br.2, 71330 Vareš, BiH sa naznakom:

„ Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora- ne otvarati. „

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Dostavljeno:                                                                                            Predsjednik Upravnog odbora:

1 x Službena stranica Općine Vareš                                    

1 x Web stranica Opće biblioteke Vareš                                                  Jasmina Šijak, prof., v.r.

1 x a/a