Ponedjeljkom s Vama

Uvod u jutrošnji radni sastanak bio je u duhu današnjeg svečarskog dana – 8.marta, Međunarodnog dana žena. Uz čestitku i želja da ostanemo zdravi i da čuvamo one koje volimo poštujući upute o zaštiti od korona virusa. U povodu „Dana žena“, data su zaduženja za izradu svečanog panoa, a to je praksa koja traje već duže vrijeme u dane obilježavanja međunarodnih i državnih praznika. Danas nam je i nešto skraćeno radno vrijeme, jer su ovaj dan žene pod „posebnim“ tretmanom pa tako i nas šest zaposlenica. Direktor Ustanove je uputio par riječi u kojima je naglašena uloga žene i kao radnika i kao majke i time sama važnost očuvanja njenog integriteta te činjenica da samo zdrava i poštovana žena može dati maksimum od sebe – a to svi od nje očekuju. Jer, žena se poštuje i čuva svih 365 dana u godini, a ne samo u danu koji je zvanično obilježen i priznat njenim. Kao treća tematska cjelina jutrošnjeg sastanka bio je dopis Resornog ministarstva kojim se od Ustanove zahtijevaju određeni podaci i to sa rokom dostave. Riječ je o projektu „Strategija kulturne politike ZDK-a 2021. -2027.“, koju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport treba realizirati u saradnji sa Katedrom za opću kulturologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dat je prostor za nove ideje, nove smjernice te konstruktivne prijedloge koji bi unaprijedili ovu oblast djelatnosti u našem Zeničko-dobojskom kantonu. Strategija je od velike važnosti jer će predstavljati tzv. kostur budućeg razvoja sektora kulture na području Kantona. U tom smislu će se uraditi analiza trenutnog stanja u javnim bibliotekama ZDK-a, koji podrazumijeva: pravni status, finasiranje, stanje zaposlenih, postojeću opremu, prostor, informacijske sisteme, izdavačku djelatnost te nabavku i stanje bibliotečkog fonda. Ovdje je poseban akcenat dat na analizu važećeg  Zakona o bibliotečkoj djelatnosti u ZDK-u te pitanje eventualne izmjene i dopune istog. Rok za dostavu podataka je u narednih nekoliko dana tako da će ovi poslovi za tekuću radnu sedmicu biti prioritet. Spomenuta je i važnost činjenice blizine Starog grada Bobovca te prava kojima raspolaže općina Vareš  u smislu očuvanja njegova teritorijalnog integriteta i historijskih činjenica, koje se moraju čuvati i njegovati i s tim u vezi davanja određenih zaduženja nekim ustanovama gdje je spomenuta i naša Biblioteka. Direktor je izrazio spremnost na dijalog sa Osnivačem i drugim ustanovama u gradu Varešu, kojima je u opisu osnovne djelatnosti i briga o čuvanju kulturno-povijesnih spomenika te sve povijesne građe kada je Vareš u pitanju.Sve je to u cilju bolje i kvalitetnije koordinacije u poslovima afirmacije kulturnih vrijednosti Vareša i s tim u vezi turističkih potencijala. Najavljena je i izrada „Izvještaja o radu Opće biblioteke Vareš za 2020.godinu“ te uvijek upitne metodologije za njenu izradu. Također je istaknuta i važnost blagovremene predaje tzv. „Završnog računa“ za naznačeni period  i činjenice da su raspoloživa sredstva u situaciji smanjenog obima nekih poslova i aktivnosti – uspješno okončana. Na kraju sastanka je analizirana i situacija u oblasti izrade novih projekata i njihovog blagovremenog prijavljivanja.

Svim pripadnicama ljepšeg spola – ženama, damama, Kolektiv čestita „Međunarodni dan žena“!